2018. nov. 19, hétfő
Itt vagy: Kezdőoldal / Lelki apró

Kategória Archívum: Lelki apró

Feed feliratkozás

Áramlás – tanúságtétel az összrégiós találkozóról

Életem második összrégiós találkozója volt az idei, amelyen alapvetően két ok miatt vettem részt. Az egyik az, hogy lehetőségeimhez képest segítsek annak minél gördülékenyebb megszervezésében. De még ez is jócskán eltörpül a második okhoz képest, ami maga a téma volt. Ez, vagyis a hivatás egész eddigi életem során érzésem szerint most húsba vágóbb, mint valaha. A „házasság vagy papi hivatás”?, illetve a „baj-e, ha nem a végzettségemnek megfelelő munkával foglalkozom?”, illetve férfiakkal kapcsolatos egyik (általam vélt) társadalmi elvárás is egyre elviselhetetlenebb nyomással nehezedett a vállaimra. Abban a hitben éltem ugyanis (egészen találkozóig), hogy a hölgyek körében alapvető elvárás az, hogy a család számára legfontosabb egzisztencia, vagyis az otthon megteremtése alapvetően a férfi feladata. És kételkedtem abban, hogy valaha is képes leszek megfelelni ennek az elvárásnak.

De hittem abban, hogy a fenti kérdésekben talán kapok egy-két hasznos szempontot. Valamit, ami segít valahogy túlélni ezeket a nehézségeket. A szívem legmélyén azonban (a megvalósulás reménye nélkül) ennél sokkal többre vágytam. Valódi szabadulást kértem az Úrtól ezen lelki terhektől. És az utóbbi hetekben éppen a Piarista Gimnáziumhoz tartozó templom épületén belül, az Örökimádás kápolnájában is többször megfordultam. Itt csendesedtem el, hogy egyetlen hangos szó nélkül, némán „kibeszéljem” magamból azt, ami akadályoz engem, hogy boldog ember lehessek, aki olyan férfinak érezheti magát, akinek nem kell különböző társadalmi elvárások korlátai közé szorítva „produkálnia” ahhoz, hogy elég jó legyen mások szemében. És akit nem fenyeget az a veszély, hogy ezen elvárások súlya előbb-utóbb (talán már néhány év alatt) felőrli az erejét, az egészségét és a lelkét is.

Az első csoda akkor történt velem, amikor megértettem a „flow” azaz magyarra fordítva az „áramlás” szó igazi jelentőségét. Vagyis azt, hogy a hivatásválasztás során csakis az tesz boldoggá, ha élvezzük azt, amit csinálunk és ez az élvezet a hivatással járó szépségek, nehézségek és állapotbeli kötelezettségekkel kikövezett úton sodor magával minket. Ez az áramlás elsodorta a hivatásválasztással kapcsolatos minden aggodalmam. De még ott volt a második mumus, az egzisztenciateremtés kérdése is. Az egyetlen ésszerű lépés az volt, hogy erről megkérdezzem az egyik fiatal női résztvevőt, hogy ő hogy látja ezt? Amikor aztán a válaszában kifejtette, hogy ő és a hölgymunkatársai az otthonteremtés küzdelmében a férj-feleség közti munkamegosztás hívei, akkor    megtörtént a második csoda is. Ami leterítette ezt a mumust is. A találkozó utáni héten a korábbi könyörgéseim helyszínén adtam hálát az Úrnak és kértem további segítségét és kegyelmét.

Ez a két csoda nem pusztán a túlélést jelenti nekem. Hanem akkora kegyelmet, aminek hatása elsöprő, életem során történelmi és egyben megrendítő erejű. A megoldást, ami valójában közelebb volt hozzám, mint hittem. Ott volt az orrom előtt. Az Örökimádás kápolnájához egészen közel, a Piarista Gimnáziumban. Ez az elsöprő és megrendítő erejű kegyelem akkora súllyal bír, amit most még csak alig tudok felfogni. Csak egy valamiben vagyok biztos: ennek hatása életem végéig, azaz jó eséllyel hosszú évtizedekig tartó áldásos és rendkívül nagy hatású következményekkel fog járni.

Petneházy András

Az összrégiós találkozó fényképei a mente.hu Facebook oldalán elérhetőek

Máriáról protestánsként

Mentés nyári táborainkban idén Szűz Mária személyét fogjuk körüljárni. Mivel nem egy református, evangélikus… fiatal is jár közösségeinkbe, fontosnak láttuk, hogy bemutassuk, mik, és egyáltalán jelentősek-e a gondolkodásbeli különbségeink. Nemrégiben olvastam egy cikket egy 2012-es evangélikus konferenciáról, Reuss András tolmácsolásában. Meglepődtem, hiszen hallottam már, sok protestáns mit tart rólunk: „a katolikusok imádják Máriát”, „nem szabad szentekhez fohászkodni, mert az olyan, mint a halottidézés”, „egyedül Krisztus elég, másra nincs szükség.” Ebben a cikkben mégis igen nyitottan és logikusan védik meg evangélikusként Szűz Mária létjogosultságát egyházukban. Íme, néhány részlet, mely megérteti velünk, miért lehet fontos a protestánsok számára Mária:

„Egyetlen oka, kényszerítő oka a Máriával való foglalkozásunknak csak az lehet, hogy az evangéliumok szerint a Megváltó Jézus Krisztus anyja a názáreti Mária volt. Máriával tehát Jézus Krisztus miatt kell foglalkoznunk. (…) Mária – aki anyai mivoltából következően páratlan módon volt jelen az inkarnációnál (megtestesülésnél), a tanító és gyógyító Jézus mellett, keresztje közelében, a feltámadásnál és az első pünkösdkor – a legközelebbi tanítványaihoz képest másképpen és mélyebben élhette át az eseményeket. Mária személye ezért Krisztus személyének isteni titkához kapcsolódik. (…) miközben megosztja a keresztyénséget a Mária-tisztelet és a Máriáról szóló tanítás különbözősége, össze is köt a bibliai Mária alakja, akire mindannyian tisztelettel tekintünk.

…Luther igen bensőségesen szól Máriáról, ami kitűnik a nevekből, amelyekkel őt illeti: „a magasztos Szűz Mária”, „a Szent Szűz”, „Krisztus szelíd anyja”, „Isten anyja”(…). „Jogosan nevezik ugyan az Ég Királynőjének, de ne túlozzunk, ne csináljunk belőle bálványt, istennőt, aki adni vagy segíteni tud, s akihez könyörgünk és menekülünk, mint Istenhez. Nem ő, hanem egyedül Isten ad mindent, amiről még ezután szólok.” (Luther)

…Az evangélikus teológia (…) a hangsúlyt arra teszi, amit Isten tett Máriával: kegyelmébe fogadta (Lk 1,28. 30). Mária boldog minden nemzedék szemében (Lk 1,48-49), mert Isten rátekintett (Lk 1,48) és ő hitt (Lk 1,45). Ezért áldott az asszonyok között (Lk 1,42). (…) Mária engedelmes volt, az Úr szolgálóleánya lett, amikor az angyal szavára elfogadóan válaszolt: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint (Lk 1,38). (…) Példa és modell az emberiség számára az Isten üdvtervében való részvételre. Ebben az értelemben Mária az egyház modellje: az egyház annak a csodának a helye, ahol Isten igéjét hirdetik és hiszik.

Evangélikus hiányosságok evangélikusok szerint

Mivel a római egyház Mária alakját egyre szebbé, magasztosabbá igyekezett tenni, ezért egy hamis reformátori buzgalomból, hogy Mária alakja ne veszélyeztesse a kegyelem páratlanságát, protestáns oldalon olykor inkább jelentékteleníteni, szürkíteni akarják Máriát. (…) Hogy itt a felvilágosodás hatásáról kell beszélni, amellett szól az is, hogy „a Máriaünnepek olyan korban tűntek el az ünneptartásunkból, mikor az egyház kincse, a biblia s az egész Krisztus-hittan sokat szenvedett az emberi ész s a felvilágosodás szellemi mozgalma és forradalma miatt.” Ezzel elismerjük és sajnálattal állapítjuk meg, hogy Mária eltűnése az evangélikus kegyességből és teológiából megszegényedés.

Mert nem Jézus a példa. Ő a mi Megváltónk; ő valóban felettünk áll és Istenünk, Megmentőnk, aki lejött érettünk a földre, megalázta magát, emberré lett. (…) „Mikor Mária a Magnificatban azt énekelte, hogy őt boldognak mondják majd a nemzedékek, akkor vajon ránk nem gondolt?”

Mi hát az evangélikus Mária-tisztelet?

Nem lehet más, mint visszhangja annak az áldásnak, amelyet Isten Jézus Krisztus anyjára mondott. Hogy pedig mi ezt az áldást meghallottuk-e és magunk is alatta állunk-e, az nem mellékkérdés, hanem az evangélikus igehirdetés központi kérdése (…) Nem arról van szó, hogy Máriát segítségül hívjuk, de ne hagyjon nyugtot az a kérdés, hogy Isten szentjei Máriával együtt miért tűntek el az imádságainkból?”

A fenti idézetekben több olyan gondolatot olvashattunk, ami minket, katolikusokat is megerősít Szűz Mária tiszteletünkben. Valóban igaz, amit egy kedves ismerősömtől hallottam: „Mindennel egyetértünk, amit a protestánsok (pozitív hittartalomként) állítanak, csak azzal nem értünk egyet, amit tagadnak.” A cikk később leírja a reformátori ellenvetéseket, amik miatt nem tudnak egyetérteni velünk például abban, hogy Szűz Mária segítségül hívása fontos az életünkben, és személye több, mint példa számunkra: a Jézus Krisztus által szerzett üdvözülésünkben betöltött szerepe megkerülhetetlen. Bibliát szerető katolikusként meg tudom érteni őket, bár nem értek egyet velük. Mégis találónak tartom ötletes megjegyzésüket, mely mindenképp elgondolkodtató:

„Ha az evangélikusokról kissé bombasztikusan az mondhatjuk, hogy a Fiú mellől eltűnt Mária, akkor a római katolikusokra nézve ugyanígy azt állapíthatjuk meg, hogy Mária mellől eltűnik a Fiú.”

Ne hagyjuk, hogy Mária mellől valaha is eltűnjön a Fiú! Emlékezzünk mindig rá, hogy Mária nem Isten, még akkor sem, ha katolikusként helyeseljük a szentekhez való könyörgést, akik közbenjárhatnak értünk a mennyben (vö. 2Makk 15,12-16 és Jób 33,22-30). Ezt a katolikusok szinte a kezdetektől kimutathatóan hitték (ld. a Decius (Kr. u 249-52), vagy a Valerianus (Kr. u. 253-260) féle keresztényüldözések idején keletkezett Mária fohászt: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője”).

Most pedig fogadjátok szeretettel Kovács Péter gondolatait, melyet a cikkel kapcsolatban feltett kérdésekre válaszolt:

 1. Kedves Peti! Tudnál egy keveset mesélni magadról? Milyen felekezethez tartozol?
  Apa evangélikus lelkész volt (már nem az, hanem tanít), kis koromban annak rendje és módja szerint eljártam istentiszteletekre, nem kezdtem el nyafogni miatta. Nem mondom magamról, hogy „már pedig én evangélikus vagyok és semmi más, de ha tehetem, evangélikus istentiszteletre megyek el. Szeretem a dolgokat racionális oldalról megközelíteni, helyet hagyva a hitnek, hiszen a teljes igazságot ebben az életben nem fogjuk megismerni. Mostanában többször is elhatározom, hogy komolyan veszem Istent és tudatosan az Ő útján járok, de aztán nyakon csípem magam, hogy lelankadtam, aztán megint elhatározom magam, aztán megint nyakon csípem magam, és így tovább.
 2. Melyeket látod a legmarkánsabb különbségeknek a protestánsok és a katolikusok között?
  A protestánsok nem imádkoznak sem a szentekhez sem Máriához. Elég Jézus. Példaképnek is. Nincsenek parancsolt ünnepek, nincsenek dogmák, amiket el kell fogadni, ha a felekezethez szeretnénk tartozni. Ezekért nem leszek katolikus.
 3. Mi az, amiben egyet tudnak érteni a protestánsok a katolikusokkal Máriát illetően?
  Szűzként szülte meg Jézust és ő nevelte fel, ő hozta meg az áldozatokat érte, és ezért tisztelet jár neki.
 4. Evangélikusként mit gondolsz? Ezek alapján nem kellene Mária példáját jobban hangsúlyoznotok?
  Mária példája eltörpül Jézus példája mellett, de ettől függetlenül szép példa. Számomra a példaképek csak abban segítenek, hogy nem lehetetlen Jézust követni, de hogy hogyan kövessük, az valamilyen szinten egyéni, hiszen nincs két egyforma életút. Végsősoron akkor követem Jézust, ha szeretem őt, és szeretni nem lehet megtanulni a példaképektől.
 5. Látsz lehetőséget arra, hogy Mária nagyobb helyet kapjon a protestáns gyülekezetekben?
  Szerintem ez gyülekezettől is függ, hogy milyen hangsúlyt kap Mária.
 6. Hogyan tekintesz az idei táborokra? Te mire hegyeznéd a hangsúlyt Máriát illetően?
  Tavaly voltam először, nagyon tetszett a ,,Jézus” téma. Idén is jövök, de még nem látom pontosan, mennyire tudom majd feldolgozni a témát. Én arra, helyezném a hangsúlyt, hogy ő az anyai gondoskodás szép megtestesítője.

Áldásos, kegyelmekben gazdag tábori készületet kívánok minden protestáns és katolikus testvérnek!

Kis Domonkos

Tanulságos történet

Gondolkozz el rajta, mikor azt hiszed, csak Téged bánt az Élet…
Nézz körül a világban! Láthatod az embereket, akik az utcán élnek.
Ha azt hiszed, hogy csak neked fáj, mikor akit szeretsz, mással látod
Nézz meg egy vakot… ki soha nem láthatja meg a napvilágot.
Ha azt hiszed ver a sors, mikor az emberek rosszat kiabálnak Rád
Nézz meg egy süketet, ki soha nem hallhatja az Élet dallamát…
Ha azt hiszed Te vagy az egyetlen, akit akadályok veszik körül…
Nézd azokat, kik nem tudnak járni, arcukon mégis mosoly derül.
Ha azt hiszed rossz helyre születtél, s Téged senki nem szeret,
Nézz meg egy árvát, ki könnyes szemmel nézi a szüleidet…
Ha azt hiszed, hogy nem kapsz időt, hogy begyógyuljanak a sebek,
Nézd azokat, kik hirtelen hunytak el, nem ölelhették át szeretteiket!
Mielőtt panaszkodnál, nyisd ki a szemed, rosszabb is lehetne…
S rájössz, hogy nem sírva kell eltöltened a napot, hanem nevetve.
Köszönd meg, amit a sorstól kaptál, ne háborogj sohasem,
Nem tudhatod, mi lesz holnap… Ez vezessen az Életben!

 

Kitartás

Ima a kitartásért…..

„Irgalmas és szerető Atya, a Te akaratod, hogy minden ember megmeneküljön. Tekints kedvesen a Te visszautasított és elítélt Fiadra, Aki a mi bűneinkért kínszenvedett és folyamatosan kínokat él át miattunk! Nézd, mit tett a bűn Egyszülött Szent Fiaddal! Felajánlom Neked minden gyermekedet, akik ebben az istentelen és bűnös világban élnek. Felajánlom Szent Fiad, Jézus Krisztusnak kínszenvedését, visszautasítását, elítélését és megszégyenítését a hitért, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, és a türelemért, hogy kiálljuk a megpróbáltatások szenvedéseit. Szent Fiad kínszenvedésén keresztül harcoljunk a végsőkig! Amen

 

Hamvazószerdai ima

E mai napon előttünk áll az igazság, hogy por és hamu vagyunk. Porból vétettünk és porrá  válunk. Az elmúlás szele lengedez körülöttünk és bizony mikor megérinti szeretteinket, fekete gyász borul reánk, könnyek homályosítják szemeinket, fájdalom dúlja szívünket. Ha minket magunkat érint, megroggyanó térdekkel zuhanunk elért magaslatainkról a megsemmisülés rémületébe. Egyedüli reményünk csak Te vagy Istenünk. Bizalommal emeljük fel könyörgésünk szavát Tehozzád, bátorít áldott ígéreted, hogy aki hozzád fordul oltalomért, aki segítségedet kéri, azt nem veted el magadtól könyörtelenül, hanem meghallgatod és megsegíted azt. Fogadj el azért bennünket, teljesítsd be rajtunk Atyai szereteted, add nékünk szent Fiadat, Jézus Krisztust. Segíts minket arra, hogy bűneinket megbánva részesülhessünk az Ő általa szerzett bűnbocsánatban, hogy a mi ó emberünk Ővele együtt meghaljon a keresztfának halálával, és aztán vele együtt új életre is támadhassunk, Szentlélek által újjászülethessünk, örökkévaló életre. Erre segíts bennünket, akik ez imateremben imádkozunk, szeretteinket, hozzátartozóinkat, hogy a Krisztus értünk hozott áldozatáért  megszabadulva az örök haláltól, mindnyájan az örök élet részesei lehessünk. Ámen

Forrás: Mezei Horváti M. Attila http://imaterem.csendszavak.com/2011/03/09/hamvazoszerdan-ima/

Örökkévalóság

„…egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év és ezer év pedig annyi, mint egy nap.” 1Pt 3,8

Mi kell ahhoz, hogy megértsük, ezt az igét? Egy kis történetet hoztam nektek az időről, arról, hogy Isten tér és idő fölött létezik, hogy még az idő sem szabhat neki gátakat, hiszen Ő örökkévaló, sőt Ő maga az ÖRÖKKÉVALÓSÁG. Bővebben »

Hálaadás imája

Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel  gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Ámen

Karácsonyi áldás

Amikor a Betlehemben született
gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának
fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született
remény megmutassa neked, hogy az
Úr egy kisgyermeken át is képes meg
változtatni a világot. Karácsony
szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,
a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ végezetéig!
Ámen

 

Karácsonyi éj

Megnyíló szívvel, szeretettel
köszöntsön rád karácsony éj.
Legyen vidám, boldog az ember!
Az élet szép! Nem kell, hogy félj!

Álmodj magadnak bármi szépet,
Amire vágysz, tiéd lehet!
Képzeld magadba azt a képet:
már meg van, s “fogja két kezed”.

Sose hidd azt, hogy neked nem jár,
amire vágysz, megkaphatod.
Ne hidd szerencse reád nem vár,
mert ezzel azt csak eltolod.

Várj csak nyugodtan, bármi szépre,
szárnyra veszi a gondolat.
S minden irigység ellenére,
elérkezik, “hozzád szalad”.

Ne törődj azzal, mit hisznek mások,
– mert azt csak te úgy képzeled!
A fájdalomra nincs is más ok,
mint a meggyötört képzelet.

Valahányszor a rosszra gondolsz,
valóságoddá válik az.
Ha jót remélsz, ha szépben oldódsz,
meglátod az lesz az igaz.

Istentől kapott adománnyal,
teremtünk szépen, gazdagon.
S gyarlók vagyunk, s alantas vággyal,
a csodánkat ütjük agyon.

Mikor érzed, hogy jobb a lelked?
Mikor szeretet járja át,
vagy mikor ezer gondtól szenved,
s senki nem hallja jajszavát?

Csodálkozz rá a szép világra,
rosszat kívánni nem szabad!
Vigyázz mit szólsz – szíved szavára
– mert teremtő minden szavad.

Ha megérted, amit leírtam,
munkám nem volt felesleges.
Legyen úgy, ahogy álmaidban,
s ünneped legyen kellemes.

Öleld át ezt a nagy világot,
szívedben gyúljon szeretet!
Találd meg most a boldogságot,
Kívánok boldog ünnepet!

Aranyosi Ervin

Fel a tetejére